Το έργο «Open Courses ΤΕΙ Ηπείρου» σκοπεύει στην ανάπτυξη και ελεύθερη διάθεση μέσω του Διαδικτύου ψηφιακού υλικού και βιντεοσκοπημένων διαλέξεων μαθημάτων του ιδρύματος. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα αφενός για τους σπουδαστές και αφετέρου για το ευρύ κοινό. Το ψηφιακό υλικό είναι μέσω της πλατφόρμας  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης(eclass).

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος, την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, του προσφερόμενου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην προσβασιμότητά του από το ευρύ κοινό. Μέσω της δράσης αναμένεται να αναδειχθεί το εκπαιδευτικό έργο του TEI Ηπείρου  καθώς και ο κοινωνικό-εκπαιδευτικός ρόλος του στα πλαίσια της «Δια βίου Μάθησης».

Η ελεύθερη πρόσβαση δεν συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) επί του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Η ανοικτή πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση προωθείται από πληθώρα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα http://ocw.mit.edu και το http://videolectures.net/  . Η διεθνής συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε αυτό το σκοπό έχει πάρει επίσημο χαρακτήρα μέσω του Open CourseWare Consortium.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 


wigs for women wig types short wigs for black women human hair wigs for white women paula young wigs best wig types wig types